تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - تصاویری از تعمیرات پایگاه
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

تصاویری از تعمیرات پایگاه

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4

تصویر5