تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - تصاویری از شب پایگاه
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

تصاویری از شب پایگاه

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4