تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - مسابقات فوتبال جام ولایت
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز





مسابقات فوتبال جام ولایت

تصویر تیم هدف ،تیم قهرمان جام ولایت

تصویر مسابقات فوتبال جام ولایت1

تصویر مسابقات فوتبال جام ولایت2

تصویر مسابقات فوتبال جام ولایت3

تصویر نیرو های عملیات جهت برقراری نظم مسابقات

تصویرمسابقات فوتبال جام ولایت4