تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - پیام های زندگی حقیقی
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

پیام های زندگی حقیقی

پیروزی و شکست در زندگی دنیا خواب است و آخرت بیداری
زندگی، صحنه آزمون زندگی‎های بی مرگ
شرافت شهادت شهادت طلبی
عقیده و زندگی فریادرسی مظلومان
مفهوم زندگی ملت زنده و مرده
نقش انتخاب در زندگی