تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - بازرسی
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

                  وظایف واحد بازرسی  

 

             عناوین  

         شناسایی افراد شایسته جهت مسئولیت در بسیج

  راهنمایی گزارشهای رسیده اعضای بسیج

ارزیابی میزان موفقیت شورا در اجرای برنامه ها