تبلیغات
پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز - نیروی انسانی
                                               پایـگاه مقـاومت بسیج شهـید رودکـی شیراز

وظایف مدیریت نیروی انسانی                   

شماره

عنوان برنامه

1

جذب اعضاء عادی و صدور كارت شناسایی

2

سازماندهی اعضاء در گروههای مقاومت

3

اجرای نرم افزار در کامپیوتر

4

تبدیل عضویت عادی به فعال

5

اظهار همدردی با خانواده های ایثارگران و بسیجیها

6

تشویق اعضای موفق و فعال برای گروه

7

معرفی اعضاء بسیج جهت دریافت تسهیلات

8

اجرای طرح غرامت بسیج

9

ثبت فعالیتهای اعضاء بسیج پایگاه

10

فراخوانی اعضاء بسیج در برنامه و ماموریتها